(AZERBAIJANI) QURAN
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
SURE ADI
1 əl-Fatihə
2 əl-Bəqərə
3 Ali-İmran
4 ən-Nisa
5 əl-Maidə
6 əl-Ən’am
7 əl-Ə’raf
8 əl-Ənfal
9 ət-Tovbə
10 Yunus
11 Hud
12 Yusuf
13 ər-Rə’d
14 İbrahim
15 ər-Hicr
16 ən-Nəhl
17 əl-İsra
18 ər-Kəhf
19 Məryəm
20 Taha
21 əl-Ənbiya
22 əl-Həcc
23 əl-Mu’minun ( Mö’minlər ) surəsi
24 ən-Nur
25 əl-Furqan
26 əş-Şüəra
27 ən-Nəml
28 əl-Qəsəs
29 əl-Ənkəbut
30 ər-Rum
31 Loğman
32 əs-Səcdə
33 əl-Əhzab
34 Səba surəsi
35 Fatir
36 Yasin surəsi
37 əs-Saffat
38 Sad surəsi
39 əz-Zumər
40 əl-Mu’min
41 Fussilət
42 əş-Şura
43 əz-Zuxruf
44 əd-Duxan
45 əl-Casiyə
46 əl-Əhqaf
47 Muhəmməd surəsi
48 əl-Fəth
49 əl-Hucurat
50 Qaf surəsi
51 əz-Zariyat
52 ət-Tur
53 ən-Nəcm
54 əl-Qəmər
55 ər-Rəhman
56 əl-Vaqiə
57 əl-Hədid
58 əl-Mücadələ
59 əl-Həşr
60 əl-Mumtəhinə
61 əs-Saff
62 əl-Cumuə
63 əl-Munafiqun
64 ət-Təğabun
65 ət-Talaq
66 ət-Təhrim
67 əl-Mulk
68 Nun və ya əl-Qələm
69 əl-Haqqə
70 əl-Məaric
71 Nuh
72 əl-Cinn
73 əl-Muzzəmmil
74 əl-Muddəssir
75 əl-Qiyamə
76 əl-İnsan və ya əd-Dəhr
77 əl-Mursəlat
78 ən-Nəbə’
79 ən-Naziat
80 Əbəsə
81 ət-Təkvir
82 əl-İnfitar
83 əl-Mutəffifin
84 əl-İnşiqaq
85 əl-Buruc
86 ət-Tariq
87 əl-Ə’la
88 əl-Ğaşiyə
89 əl-Fəcr
90 əl-Bələd
91 əş-Şəms
92 əl-Leyl
93 əz-Zuha
94 əl-İnşirah
95 ət-Tin
96 əl-Ələq
97 əl-Qədr
98 əl-Bəyyinə
99 əz-Zilzal
100 əl-Adiyat
101 əz-Qariə
102 ət-Təkasur
103 əl-Əsr
104 əl-Huməzə
105 əl-Fil
106 əl-Qüreyş
107 əl-Maun
108 əl-Kovsər
109 əl-Kafirun
110 ən-Nəsr
111 Əbu-Ləhəb
112 əl-İxlas
113 əl-Fələq
114 ən-Nas